Ласкаво запрошуємо на сайт
Методичного кабінету
Новокаховської міської ради

74900,
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Історична 5
факс: (05549) 4-22-04
e-mail: nkmetka@gmail.com

Міський навчально-практичний семінар  для вчителів художньо-естетичного циклу

Міський навчально-практичний семінар
 для вчителів художньо-естетичного циклу

21 жовтня 2016 року згідно з планом роботи міського методичного кабінету Новокаховської міської ради на базі Корсунської ЗОШ І – ІІ ступенів (директор Дук С.О.) відбувся семінар для вчителів художньо-естетичного циклу на тему «Формування предметних і міжпредметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках мистецьких дисциплін».

 
:nesina  |   |  342
ММО вчителів ХЕЦ 2016

29 серпня 2016 року на базі ЗОШ № 1 відбулося серпневе засідання міського методичного об`єднання вчителів художньо-естетичного циклу. Матеріали пропонуємо вашій увазі

 
:nesina  |   |  424
СЕМІНАР УЧИТЕЛІВ ХЕЦ НА БАЗІ ЗОШ № 10
08 квітня 2016 року на базі загальноосвітньої  школи   І-ІІІ ступенів № 10 
Новокаховської міської ради
відбувся міський навчально-практичний семінар учителів художньо-естетичного циклу на тему
  «Використання методу емоційної драматургії на уроках  художньо-естетичного циклу як засіб створення культуротворчих умов для розвитку особистості»

 
:nesina  |   |  401
ТВОРЧА ГРУПА ВЧИТЕЛІВ ХЕЦ
26 лютого на базі гімназії Новокаховської міської ради ради відбулося чергове засідання творчої групи вчителів художньо-естетичного циклу.
 
:nesina  |   |  460
Методологічні засади викладання образотворчого мистецтва у початковій школі.
                          Методологічні засади викладання образотворчого мистецтва у початковій школі.

Розв’язання завдань образотворчого мистецтва у школі базується на наступних методологічних засадах.

    Естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва передбачає моральне удосконалення особистості школяра, є ефективним засобом розумового і загального розвитку особистості дитини, засобом формування її багатого духовного світу.

    Навчання і виховання ґрунтуються на пізнанні і засвоєнні школярами естетичної суті образотворчого мистецтва, спрямовані на зближення художніх занять у школі з образотворчим мистецтвом, життям.

    Методика образотворчого мистецтва спирається на естетику, педагогіку загальну і мистецьку, загальну і вікову педагогічну психологію, теорію і практику художньої творчості. Втілення навчально-виховних завдань предмету „Образотворче мистецтво” має базуватися на вікових, фізіолого-психологічних особливостях розвитку молодшого школяра, на даних сучасної загальної, педагогічної і вікової психології, на принципах дидактики та мистецької педагогіки.

    Навчання образотворчого мистецтва являє собою неподільний процес освіти, виховання і розвитку: оволодіння знаннями, вміннями, навичками і формування художньо-творчих, емоційно-чуттєвих якостей; єдність активних методів навчання і творчої самостійності дітей.
 
:pressa  |   |  1206
Педагогічні умови навчання образотворчого мистецтва.
                           Педагогічні умови навчання образотворчого мистецтва.

Під педагогічними умовами навчання образотворчого мистецтва розуміємо цілеспрямовано створені чи використовувані обставини мистецького навчання, які забезпечують досягнення його результативності. Серед них варто визначити такі:

    створення позитивної атмосфери навчання образотворчого мистецтва;
    досягнення діалогових засад взаємодії учителя і учня в навчальному процесі;
    забезпечення пріоритету творчої практичної діяльності.

Створення позитивної атмосфери навчання образотворчого мистецтва вимагає від вчителя забезпечення такого характеру взаємодії на уроці, при якому повністю зникають побоювання за невдалі дії. Адже почуття страху руйнує творчу ініціативу, перешкоджає можливостям розкриття учнів. Довіра ж до вчителя є запорукою досягнення зацікавленого ставлення учня до образотворчого мистецтва.

Забезпечення діалогової взаємодії учителя з учнями – одна з основоположних умов у процесі навчання образотворчого мистецтва. Навчальний процес у системі мистецької освіти можна визначити як організоване спілкування між педагогом, який має високий рівень знань з образотворчого мистецтва і тими, хто їх набуває. Учитель повинен ставитися до учня як до суб’єкта, що здатен до саморегуляції, самореалізації відповідно до свого художньо-навчального пошуку.
 
:pressa  |   |  855
принципи викладання образотворчого мистецтва.
                                    принципи викладання образотворчого мистецтва.

Викладання образотворчого мистецтва успішно впроваджуються завдання патріотичного, екологічного, естетичного, морального виховання.

Принцип систематичності і послідовності.

  Даний принцип обумовлює успішний розвиток мислення дитини, активне пізнання школярами оточуючого світу. За допомогою впорядкованої, стрункої системи засвоєння образотворчих знань та формування умінь і навичок учень розкриває характерне в явищах та предметах, завдяки чому може створювати свої власні неповторні творчі роботи.

Принцип свідомості та активності навчання.

  Діти повинні активно і свідомо оволодівати основами знань образотворчої грамоти і прийомами їх використання на практиці. Результатом такого навчання є нестереотипне ставлення до образотворчої діяльності, свідоме оперування самостійними творчими образами в чуттєвому сприйнятті об’єктів і явищ навколишньої дійсності.

Принцип наочності передбачає використання системи наочних посібників.
 
:pressa  |   |  932
Роль принципів дидактики у навчально-виховному процесі з образотворчого мистецтва
    Роль принципів дидактики у навчально-виховному процесі з образотворчого мистецтва

Успішне виконання навчально-виховних завдань, поставлених у курсі образотворчого мистецтва можливе при дотриманні в процесі викладання науково доведених і перевірених практикою дидактичних принципів. Принципи дидактики визначають зміст, організаційні форми та методи процесу навчання. Принципи дидактики тісно пов’язані між собою і правила одного з них органічно включаються в правила, положення інших принципів дидактики. Спираючись на теоретичні основи педагогіки та психології „Образотворче мистецтво з методикою викладання” використовує загальнодидактичні та принципи мистецької освіти (див. схему 1).

Принцип науковості. Даний принцип акцентує увагу на тому, щоб учням початкових класів викладалися науково обґрунтовані, перевірені практикою елементарні основи теоретичних знань в галузі образотворчого мистецтва. Образотворче мистецтво ґрунтується на цілому комплексі різноманітних наукових закономірностей. Особливе значення мають закономірності лінійної та повітряної перспективи, світлотіні, композиції, кольорознавства, пластичної анатомії. Тільки під час свідомого оволодіння теоретичними знаннями можливе успішне формування практичних умінь та навичок образотворчої діяльності. Недостатні знання законів зображення, правил відтворення приводить до появи в дитячих малюнках помилок та неточностей. Тому у програмі „Образотворче мистецтво” для 1-4 класів визначено такі основні навчальні проблеми: „колір”, „форма”, „композиція”, „простір та об'єм”.

Принцип виховуючого характеру навчання. Перед образотворчим мистецтвом як навчальним предметом поставлено завдання виховного змісту. Ці завдання розв’язуються на уроках з усіх видів образотворчої діяльності. Так під час уроків сприймання мистецтва розвивається естетичний смак дітей, вміння співчувати, бачити красу у навколишньому світі. Вивчення та аналіз молодшими школярами творів образотворчого мистецтва формує емоційно-естетичне ставлення до об’єктів і явищ навколишньої дійсності, вміння давати власну емоційно-естетичну оцінку творам мистецтва та висловлювати
 
:pressa  |   |  935
Мета, завдання та предмет курсу „Образотворче мистецтво зметодикою викладання”
              Мета, завдання та предмет курсу „Образотворче мистецтво зметодикою викладання”

Методика, як вчення про методи викладання, є важливою складовою такої галузі педагогічної науки, як дидактика. Методика конкретизує на навчальному матеріалі основні категорії дидактики: цілі, зміст, організаційні форми та методи навчання. На рівні предметного змісту вона відповідає на запитання: як найкраще навчати, розвивати і виховувати школярів у процесі засвоєння навчального матеріалу? Тобто методика виступає своєрідним „інструментарієм” для вчителя в його педагогічно-практичній роботі.

Образотворче мистецтво з методикою викладання – це педагогічна наука, адже предметом її дослідження є процес формування образотворчих знань, умінь та навичок в умовах навчання дітей у початковій школі. Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах визначає основи образотворчої грамоти для учнів 1-4 класів і пропонує ефективні методи, прийоми і форми організації процесу естетичного виховання молодших школярів, формування у них емоційно-ціннісного ставлення до себе, навколишнього світу і творів мистецтва.

Для успішної підготовки вчителів початкових класів до навчальних планів педагогічних факультетів гуманітарних університетів включено навчальний предмет „Образотворче мистецтво з методикою викладання”. „Образотворче мистецтво з методикою викладання” належить до фундаментальних дисциплін, які формують професійні якості майбутніх педагогів початкових класів.

„Образотворче мистецтво з методикою викладання” як навчальна дисципліна має на меті формування основ професійно-педагогічної свідомості вчителя початкових класів шляхом ознайомлення студентів педагогічних факультетів з основами образотворчої грамоти, з найефективнішими формами організації
 
:pressa  |   |  1242
Естетичне виховання школярів.
                                            Естетичне виховання школярів.

Успіхи школи в естетичному вихованні дітей в більшості залежать від учителя. Педагоги і працівники мистецтва твердять, що вчителю сучасної школи необхідним є широка різностороння художня освіта. Інакше він не зможе повноцінно естетично виховати дітей.

Потрібно, щоб вчитель добре зрозумів, що він не може бути байдужим до прекрасного. Його особисте відношення до мистецтва виявляє і відношення до нього школярів.

Під естетичним вихованням розуміється формування естетичних смаків та ідеалів особистості, розвиток здібностей, правильного розуміння прекрасного в дійсності і мистецтві. Суспільство розвивалось, на зміну одному поколінню приходило інше, мінялись погляди і уявлення людей, в тому числі і погляди на прекрасне, на шляху його впливу на людину. Але сперечання про естетичне виховання не втихали. Творча, пошукова думка все глибше розкривала його природу, шляхи впливу на особистість людини.

                                                   ВИСНОВОК.

Уроки образотворчого мистецтва мають важливе естетичне виховне значення для дітей. При залученні їх до образотворчого мистецтва розвиваються естетичні смаки і можливості. Цьому слід приділити більшу уваги. Потрібно тактично пропонувати допомогу дитині, підтримувати її зацікавленість,
 
:pressa  |   |  761

Интересное

отбеливающие системы

Меню
Друзі

Архів

Ми Вконтакті! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Захист прав дитини

*****

*****
Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика