Ласкаво запрошуємо на сайт
Методичного кабінету
Новокаховської міської ради

74900,
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Історична 5
факс: (05549) 4-22-04
e-mail: nkmetka@gmail.com
Головна » Трибуна методиста » Завучу до нового навчального року

Завучу до нового навчального року

ЖИТТЄВІ ПОРАДИ
Вас призначили заступни¬ком директора школи. Маєте вже свій стиль роботи, але нова посада потребує особистого вдо¬сконалення. Ось на що зверніть увагу:
• виявляйте підвищений ін¬терес до всього нового (щодня читайте психолого-педагогічну літературу, педагогічну періо¬дику тощо);
• виявляйте рішучість у розв'язанні конкретних проблем;
•    розвивайте в собі здатність реально оцінювати ситуацію, що склалась;
•    постійно підвищуйте рівень своєї педагогічної та загальної культури;
•    розвивайте в собі здатність працювати в стресовому сере¬довищі;
•    завжди ставте на першому місці колектив, а тоді вже — за¬вдання;
• запам'ятайте, що сьогодні можна все зробити краще, ніж учора (щоденно аналізуйте  роботу);
• не розпочинайте роботу, якщо чітко не визначено її мету й завдання;
•    працюйте завжди за чітким і конкретним планом;
•    розвиток перспективних за¬вдань — основа всіх ваших тур¬бот;
•    в умовах дефіциту часу вмій¬те визначити головне та концен¬труйте на ньому увагу й зусилля;
•    педагог може стільки, скіль¬ки він знає (уміло організуйте і контролюйте індивідуальну й ко¬лективну самоосвіту);
•    розв'язання проблеми зале¬жить від компетентності в даній сфері (використовуйте знання та досвід інших, а самі будьте само¬стійними в тій сфері, де ви справ¬жній фахівець);
•    делегуйте вирішення поточ¬них справ-завдань колегам, цим самим ви стимулюватимете їхню ініціативу, розвинете вміння й на¬вчите їх;
• чітко визначіть права й обов'язки кожного, вказавши ме¬тоди виконання обов'язків;
•    сміливо йдіть на запрова¬дження нового, беручи на себе від¬повідальність, аналізуючи успіхи та невдачі;
•    не бійтесь помилитися — зрозумівши помилку, її можна ви¬правити, а перестраховка та безді¬яльність зашкодять вашому авто¬ритету;
•    не захоплюйтеся радикаль¬ними реформами (постійні та не¬продумані реформи заважають стабільно працювати);
•    дотримуйтесь колегіальності у вирішенні, важливих і перспек¬тивних завдань;
•    не припускайте недовіри до колег;
•    не концентруйте посиленої уваги на окремих працівниках і результатах їхньої роботи;
• не намагайтеся привлас¬нити собі результати роботи колективу або окремих праців¬ників;
• намагайтеся не командувати, а більше переконувати, дотримуй¬теся демократичного способу ке-рівництва;
•    не надавайте великого зна¬чення незначним успіхам;
•    не проводьте нараду, якщо питання можна вирішити в робо¬чому порядку;
•    заплановану нараду проводь¬те в точно визначений час із при¬йняттям конкретного рішення;
•    будь-який захід (нараду, се¬мінар, збори, конференцію) треба самостійно добре підготувати;
•    на будь-якій нараді основне — це пошуки шляхів удосконалення, а не пошуки винного;
•    вимагайте від кожного, хто просить слова, конкретних пропо¬зицій;
•    кожен доповідач повинен го¬ворити конкретно й відкрито, зна¬ючи, що за критику його не будуть переслідувати;
•    чітко контролюйте виконання ухвалених рішень (обов'язково оголошуйте на наступному засідан¬ні про виконання рішення попере¬дньої наради, зборів, педради);
•    будьте уважними до колег і наполегливо вивчайте творчі мож¬ливості кожного, щоб раціонально використати їхній інтелектуаль¬ний потенціал;
•    чіткий розподіл обов'язків, знання принципів і методів їх ви¬конання — запобігання конфлік¬там у колективі;
•    ваш авторитет впливає на якість виконання роботи кожним педагогом;
•    будьте терпимі (толерантні) до окремих слабостей колег, які не заважають їхній роботі;
•    нестриманість, брутальність, окрик не припустимі у ставленні до колег (підлеглих). Розвивайте в собі почуття психологічного са¬моконтролю, знаючи, що гнів — це швидкоплинна безрозсудність («безумство»);
• розпорядження віддавай¬те спокійно, чітко формулюючи його, даючи методичні поради як його виконати;
•    знайте — навіть поганий ке¬рівник знає, що робити, а хороший до того ще й знає, як це зробити;
•    несправедливість у стосунках з підлеглими веде до втрати ва¬шого авторитету, бо основою здо¬рових взаємин є взаємоповага та об'єктивна справедливість;
• умійте знайти раціональне зерно в недоброзичливості праців¬ників на вашу адресу;
•    критикуйте неправильну дум¬ку колеги, а не самого колегу;
•    намагайтеся незначну роботу для колег зробити важливою, під¬нявши її престиж в очах колег — у цьому мистецтво керівника-професіонала;
• завжди підтримуйте твор¬чих працівників (навіть тоді, коли вони помиляються);
•    подумайте, чому в колективі є пасивні працівники, розберіться в причинах цього явища, допомо¬жіть їм;
•    за розв'язання будь-якої про¬блеми, питання, розпорядження повинен відповідати хтось один і тільки він;
•    робота не буде виконана добре, якщо ви не визначите точну дату виконання або межу;
•    робота має бути виконана в зазначений термін, бо пошук най¬кращого рішення може бути не-скінченним;
•    створіть свою чітку систему перевірки виконання завдань, рі¬шень, постанов тощо;
• неодмінна умова успіху — заохочення за успішне виконання роботи та покарання за невиконан¬ня або погане виконання (стиму¬лювання збільшує продуктивність праці на 30 %, а критика лише на 10);
•    використовуючи заохочення й покарання, пам'ятайте, що зау¬важення краще робити сам на сам, а похвалити краще при всіх;
•    призначаючи зустріч із під¬леглими, обов'язково доведіть до їхнього відома мету, це допоможе спокійно розв'язати проблему;
•    під час бесіди з колегою за¬будьте про інші види роботи (пи¬сання, читання, телефонні розмо¬ви);
•    не припускайте психологіч¬ного напруження в колективі — так ви позбудетеся майбутніх кон¬фліктів;
•    доброзичливість, увага, ко¬ректність, усмішка мають завжди бути на вашому обличчі.СКАЧАТЬ: zavy4y_do_novogo_nav4alnogo_roky.rar [480,91 Kb]
 |  :whitewolf  |   |  2837

Интересное

Меню
Друзі

Архів

Май 2019 (26)
Апрель 2019 (22)
Март 2019 (28)
Февраль 2019 (28)
Январь 2019 (10)
Декабрь 2018 (24)

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Захист прав дитини

*****

*****
Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика