Ласкаво запрошуємо на сайт
Методичного кабінету
Новокаховської міської ради

74900,
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Історична 5
факс: (05549) 4-22-04
e-mail: nkmetka@gmail.com
Головна » Новини, інформація » ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Шановні педагоги!

До вашої уваги

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Проект

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

 

______________ 2019 р. № _____

 

Київ

 

 

 

Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 

 

 

 

 

Відповідно до частини шостої статті 59 Закону України «Про освіту» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 

 

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що додається.

 

 

 

2. Затвердити зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237, що додаються.

 

 

 

 

 

 

 

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН


 

 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і

 

науково-педагогічних працівників

 

 

 

Загальні положення

 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм, види, форми, тривалість, періодичність, порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти і науково-методичних установ незалежно від їх організаційно-правового статусу, форми власності та сфери управління.

 

Особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників приватних і корпоративних закладів освіти, а також закладів спеціалізованої освіти можуть визначатися їх засновниками або уповноваженими ними органами.

 

 

 

2. Педагогічні (науково-педагогічні) працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний, загальнокультурний рівні і педагогічну майстерність, а науково-педагогічні працівники – також свою наукову кваліфікацію.

 

 

 

3. Метою підвищення кваліфікації є:

 

1) набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей (зокрема, ключових компетентностей та вмінь, спільних для всіх компетентностей) в межах професійної діяльності або галузі знань та з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту;

 

2) набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії;

 

3) формування та розвиток інформаційно-комунікаційних навичок, медійної грамотності, управлінської, інклюзивної, мовної компетентностей тощо.

 

 

 

4. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника.

 

 

 

5. Органи управління закладів освіти мають сприяти професійному розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

 

 

 

6. Педагогічні (науково-педагогічні) працівники можуть підвищувати кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом).

 

 

 

7. Педагогічні (науково-педагогічні) працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами та у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. Конкретні форми, види та суб’єктів підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник, з урахуванням самооцінки своїх компетентностей і професійних потреб.

 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

 

Основними видами підвищення кваліфікації є:

 

1) навчання за програмою підвищення кваліфікації;

 

2) стажування (наукове стажування);

 

3) участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

 

 

 

8. Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним (науково-педагогічним) працівникам.

 

Суб’єкт підвищення кваліфікації може організувати надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за місцем провадження своєї освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних (науково-педагогічних) працівників, та/або іншим місцем, якщо це передбачено договором.

 

 

 

9. Підвищення кваліфікації за будь-якою формою та видом відбувається виключно за програмою, що має бути затверджена суб’єктом підвищення кваліфікації.

 

Кожна програма має містити інформацію про її найменування, зміст та обсяг, вид та форму підвищення кваліфікації, очікувані результати навчання.

 

Обсяг програми вимірюється в годинах та/або в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (далі - ЄКТС).

 

Обсяг програми визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи чи в кредитах ЄКТС (один кредит ЄКТС становить 30 годин) з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.

 

Суб’єкт підвищення кваліфікації забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну програму із зазначенням місця, строків (графіку) та розміру оплати за навчання (у разі встановлення).

 

 

 

10. Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації.

 

Стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти може здійснюватися в цьому або іншому закладі освіти під керівництвом іншого науково-педагогічного працівника, який має науковий ступінь, вчене звання і не менше десяти років науково-педагогічного стажу.

 

Стажування педагогічних працівників закладів освіти може здійснюватися в цьому або іншому закладі освіти під керівництвом іншого педагогічного (науково-педагогічного) працівника, який має науковий ступінь, вчене, почесне та/або педагогічне звання, та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому порядку.

 

Стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної, позашкільної освіти може здійснюватися на підприємствах, в установах, організаціях.

 

Оплата праці керівника стажування розраховується відповідно до ставок погодинної оплати праці при роботі з аспірантами, слухачами курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста, магістра, з відповідними нарахуваннями на оплату праці в обсязі 10 годин на тиждень.

 

Один тиждень стажування оцінюється у 30 годин або один кредит ЄКТС.

 

 

 

11. Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах зараховуються педагогічною (вченою) радою закладу освіти як підвищення кваліфікації, якщо таке підвищення кваліфікації відбувалося відповідно до затвердженого в установленому порядку річного плану підвищення кваліфікації.

 

Обсяг підвищення кваліфікації у таких формах зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

 

 

 

12. За результатами успішного проходження підвищення кваліфікації педагогічним (науково-педагогічним) працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

 

Документ про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації упродовж п’ятнадцяти днів після його видачі.

 

У документі про підвищення кваліфікації мають бути відображені:

 

повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців);

 

напрям (напрями), форма, вид, обсяг підвищення кваліфікації;

 

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

 

опис досягнутих результатів навчання;

 

дата видачі та обліковий запис документа;

 

прізвище, ініціали (ініціал імені), підпис особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації, а також її посада (у разі наявності).

 

 

 

Планування та організація підвищення кваліфікації

 

 

 

13. Після затвердження кошторису закладу освіти усі його педагогічні (науково-педагогічні) працівники мають бути невідкладно поінформовані керівником закладу освіти (уповноваженою ним особою) про загальний обсяг коштів, передбачений на підвищення кваліфікації, та про суму коштів, визначену кожному з них на підвищення кваліфікації у відповідному календарному році.

 

Протягом не більше ніж 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний (науково-педагогічний) працівник має подати керівникові закладу освіти або уповноваженій ним особі свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації у відповідному календарному році, яка має включати інформацію про вид підвищення кваліфікації із зазначенням найменування (тематики) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми підвищення кваліфікації, кількості годин і строків проходження підвищення кваліфікації, суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням всієї інформації відповідно до цього Порядку) і вартість його (їх) освітньої послуги (освітніх послуг).

 

 

 

14. Пропозиції педагогічних (науково-педагогічних) працівників включаються до проекту плану підвищення кваліфікації, що затверджується педагогічною (вченою) радою. У закладах вищої освіти такі пропозиції мають бути попередньо схвалені на засіданні відповідних кафедр.

 

За згодою педагогічних (науково-педагогічних) працівників їх пропозиції можуть бути уточнені чи змінені.

 

У разі відсутності інформації про суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, визначеної цим Порядком, пропозиції педагогічних (науково-педагогічних) працівників можуть бути відхилені.

 

 

 

15. План підвищення кваліфікації має містити список працівників, які мають пройти підвищення кваліфікації у поточному році, орієнтовну кількість годин (кредитів ЄКТС), суб’єктів підвищення кваліфікації та розмір оплати за послугу і витрати на відрядження.

 

За погодженням між педагогічним працівником, керівником закладу освіти (чи уповноваженою особою) і суб’єктом підвищення кваліфікації можуть бути уточнені строки підвищення кваліфікації без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

 

 

 

16. На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

 

Договір може передбачати підвищення кваліфікації одного чи декількох працівників.

 

Програма підвищення кваліфікації є невід’ємним додатком до договору.

 

За пропозицією однієї із сторін до договору можуть бути внесені зміни (уточнення) шляхом укладення додаткової угоди до договору.

 

 

 

17. Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації засвідчується актом надання послуг, що підписується суб’єктом підвищення кваліфікації та керівником закладу освіти (уповноваженою ним особою), та є підставою для оплати наданих суб’єктом підвищення кваліфікації послуг.

 

 

 

Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти

 

 

 

18. Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів.

 

Кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний щорічно підвищувати кваліфікацію відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

 

 

 

19. Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

 

предметна (професійна) компетентність (знання навчального предмету, фахових методик, технологій);

 

формування спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;

 

психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;

 

створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

 

використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку;

 

мовленнєва компетентність;

 

формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти);

 

управлінська компетентність (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників).

 

 

 

20. Обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти впродовж п’яти років не може бути меншим ніж 150 годин, з них не менше ніж 75 годин в закладах освіти, що мають ліцензіюна підвищення кваліфікації педагогічних працівників та фінансуються з обласного бюджету (бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя).

 

При цьому обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 30 годин (які можуть бути використані на одну програму в одного суб’єкта підвищення кваліфікації або на декілька програм в одного чи декількох суб’єктів підвищення кваліфікації). Перевищення обсягу щорічного підвищення кваліфікації може зараховуватись у наступних роках у межах міжатестаційного періоду.

 

Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти, а також закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше 24 годин.

 

Крім того, упродовж двох перших років роботи педагогічні працівники, які призначені на відповідну посаду вперше, проходять підвищення кваліфікації в обсязі не менше, ніж:

 

керівник, заступник керівника з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи– 120 годин;

 

керівник філії, відділення – 60 годин;

 

керівник циклової, методичної комісії – 30 годин.

 

 

 

21. Педагогічний працівник може обирати програми підвищення кваліфікації (крім програм стажування) з числа розмішених на Національній освітній електронній платформі:

 

1) у будь-якому закладі освіти (його відокремленому структурному підрозділі), що має ліцензію на підвищення кваліфікації педагогічних працівників (післядипломна освіта для осіб з вищою або фаховою передвищою освітою) чи здійснює освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

 

2) за допомогою іншої юридичної особи (наукової установи, громадської організації тощо) чи фізичної особи (фізичної особи – підприємця), яка здійснює освітню діяльність та має науковий ступінь, вчене, почесне та/або педагогічне звання, та/або успішно пройшла сертифікацію в установленому порядку.

 

<span style="font-family: 'times new roman', times; fon


 |  :nesina  |   |  85

Интересное

Меню
Друзі

Архів

Май 2019 (23)
Апрель 2019 (22)
Март 2019 (28)
Февраль 2019 (28)
Январь 2019 (10)
Декабрь 2018 (24)

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Захист прав дитини

*****

*****
Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика