Ласкаво запрошуємо на сайт
Методичного кабінету
Новокаховської міської ради

74900,
Херсонська обл.,
м. Нова Каховка,
вул. Історична 5
факс: (05549) 4-22-04
e-mail: nkmetka@gmail.com
Головна » План роботи » ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Основні завдання діяльності ММК на 2010/11 н. р.:

 

•         створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підви­щення кваліфікації, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

 

    координація діяльності міських методичних комісій та  методичних об'єднань навчальних закладів;

 

    моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Дер­жавному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти; моніторинг умов забезпечен­ня психічного та фізичного розвитку учнів навчаль­них закладів;

 

    моніторинг стану психічного та фізичного роз­витку дітей дошкільного віку, набуття ними життє­вого досвіду й вироблення вмінь і навичок, необхід­них для подальшого навчання, стану організації пе­дагогічного процесу і науково-методичної роботи;

 

    вивчення потреб молодих спеціалістів та інших педагогічних працівників і надання їм практичної допомоги, зокрема в період підготовки їх до атеста­ції, участь у роботі атестаційних комісій, надання відділу освіти і науки оцінки якості навчаль­но-виховної роботи педагогічних працівників, які атестуються (за потребою);

 

    організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методич­них установ і керівних кадрів закладів освіти міста;

 

    упровадження сучасних освітніх систем і тех­нологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 

•    підтримка стабільного зворотного зв'язку щодо якісних змін у системі методичної роботи міста;

 

•    вивчення, узагальнення й розповсюдження ППД на принципах системності і плановості;

 

    проведення І етапу Всеукраїнського конкур­су «Вчитель року», інших фахових конкурсів і зма­гань педагогічних працівників; надання перемож­цям допомоги в підготовці їх до участі в наступних етапах змагань;

 

    взаємодія з науковими відділеннями Малої ака­демії наук України та іншими учнівськими товарис­твами, участь у проведенні олімпіад з базових дис­циплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі в наступних етапах зма­гань;

 

    організація інформаційно-комунікаційного об­слуговування та використання інформаційно-ко­мунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 

     вивчення, узагальнення й упровадження в пе­дагогічну практику досвіду використання іннова­ційних технологій і сучасних форм організації на­вчально-виховного процесу;

 

    формування електронної бази даних щодо пер­спективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих пра­цівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методич­ної, психолого-педагогічної, наукової, науково-по­пулярної, художньої та іншої літератури й періодич­них педагогічних видань;

 

    проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації про дослідно-експеримен­тальну, науково-пошукову роботу та інноваційну діяльність навчальних закладів, окремих педагогіч­них працівників;

    висвітлення в ЗМІ інноваційної діяльності пе­дагогічних колективів та окремих педагогічних пра­цівників і проблем розвитку освіти в місті.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 СКАЧАТЬ: plan10-11.doc [1,02 Mb]
 |  :whitewolf  |   |  2545

Интересное

Меню
Друзі

Архів

Май 2019 (26)
Апрель 2019 (22)
Март 2019 (28)
Февраль 2019 (28)
Январь 2019 (10)
Декабрь 2018 (24)

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Ми у facebook! Приєднуйтесь!

Захист прав дитини

*****

*****
Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика